Sobota 23 marca 2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

LIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się  LIV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 16 marca 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 27 października 2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 8 listopada 2017 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr L/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
6. Zatwierdzenie protokołu Nr LI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
7. Zatwierdzenie protokołu Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 4 stycznia 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
b) zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024,
c) zaciągnięcia w 2018 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
d) utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,
e) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Jedliczu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,
f) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
g) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Jedlicze,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu,
i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku,
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
k) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze za 2017 rok.
10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 r.
11. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie sesji. Przewodniczący Rady Piotr Woźniak

Słownik: