Niedziela 25 sierpnia 2019
imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Rada Miejska w Jedliczu z inicjatywy Burmistrza Jolanty Urbanik w dniu 22 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadała jej statut, określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej ma na celu:
- upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
- pobudzanie aktywności młodych ludzi w szczególności poprzez ich uczestnictwo w życiu publicznym, naukowym i kulturalnym, promowanie aktywności sportowej,
- kształtowanie postaw właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego,
- reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych, a także organizacji pozarządowych,
- współudział w planowaniu i realizowaniu przedsięwzięć z udziałem lokalnej społeczności,
- działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym,
- działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
- działanie na rzecz ochrony środowiska.

Nadrzędną ideą działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego do działalności społecznej w samorządzie terytorialnym, a być może w przyszłości nawet we władzach państwowych.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, będzie realizowała swoje cele poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, w szczególności regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież Gminy Jedlicze, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie, podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, w szczególności w zakresie upowszechniania idei samorządowej, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, prowadzenie działalności informacyjno – doradczej oraz współpracę z Samorządami Uczniowskimi ze szkół.

W skład Młodzieżowej Rady będą wchodzili radni wybierani w okręgach wyborczych - szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Jedlicze. Każdy Radny będzie przedstawicielem i reprezentantem uczniów szkoły, do której uczęszcza i w której został wybrany. Młodzieżowa Rada będzie się składała z 20 Radnych, wybieranych przez młodzież uczęszczającą do szkól prowadzonych przez Gminę Jedlicze. Czynne i bierne prawo wyborcze (prawo wybierania i prawo wybieralności) będzie przysługiwało uczniom klas siódmych i ósmych oraz ostatnich klas gimnazjalnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady przeprowadzone zostaną w miesiącu wrześniu. Termin wyborów ustali w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy. Życzymy powodzenia wszystkim młodym kandydatom!

Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu.

Słownik: