Niedziela 25 sierpnia 2019
imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

IX Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu - zwołuje się IX sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2019 r.
6. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2019 r.
7. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinasowanie oraz w przypadku pozytywnej decyzji na podpisanie umowy o dofinasowanie.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Jedlicze.
14. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
15. Informacja z działalności GOPS i sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Jedlicze za 2019 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze za 2018 rok.
18. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
19. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Zakończenie sesji.

Słownik: